Stadgar

Stadgar för Linköpings idrottsförbund

Dessa stadgar är antagna vid allmänt sammanträde den 19 maj 1933. De är kompletterade och ändrade den 5 mars 1944, 23 februari 1948, 9 februari 1951, 27 mars 1972, 28 mars 2011, 22 mars 2012 samt 27 mars 2017. Till nuvarande utformning och lydelse fastställd av ordinarie förbundsmöte den 23 mars 2021.

1. Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Linköpings idrottsförbund har till uppgift att:

- främja och utveckla intresset för idrottsverksamhet och förutsättningar för medlemsföreningarna.

- handha och främja angelägenheter av gemensamt intresse för medlemsföreningarna.

- företräda idrotten vid uppvaktningar och förhandlingar med kommunala organ inom Linköpings kommun.

- vara huvudman för Linköpings mästerskap i olika idrotter.

2 § Organisation

Linköpings idrottsförbund består av de föreningar som enligt kapitel 6, 1 §, erhållit medlemskap i förbundet.

3 § Verksamhetsområde

Linköpings idrottsförbunds verksamhet utövas inom Linköpings kommun.

4 § Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie förbundsmöte. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid mötet.

5 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen för Linköpings idrottsförbund.

6 § Beslutande organ

Linköpings idrottsförbunds beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och styrelsen.

7 § Verksamhets- och räkenskapsår

Linköpings idrottsförbunds verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattas av tiden från förbundsmöte till och med påföljande förbundsmöte.

8 § Sammansättning av styrelsen

Linköpings idrottsförbund och dess medlemsföreningar ska verka för att styrelsen, valberedningen, arbetsgrupper och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås samt att ungdomar engageras i arbetet.

9 § Firmateckning

Linköpings idrottsförbunds firma tecknas av styrelsen och om den så beslutar, av ordförande och kassör gemensamt eller av en eller flera särskilda utsedda styrelsemedlemmar.

10 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening eller Linköpings idrottsförbund får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i de fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller i Riksidrottsförbundets stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.

11 § Upplösning

För upplösning av Linköpings idrottsförbund krävs beslut härom, med minst två tredjedelar av antalet angivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten med minst ett års mellanrum.

Linköpings idrottsförbunds eventuella tillgångar ska vid en upplösning tillfalla de vid upplösandet betalande medlemsföreningarna som har följt 3 § i kapitel 6 (åliggande).

12 § Hedersordförande och hedersledamot

Förutvarande förbundsordförande som på ett synnerligt förtjänstfullt sätt gagnat Linköpings idrottsförbund kan, på av styrelsen för Linköpings idrottsförbunds enhälliga förslag, av förbundsmötet utses till hedersordförande av Linköpings idrottsförbund.

Förutvarande ledamot av styrelsen för Linköpings idrottsförbund eller annan person kan på samma grunder utses till hedersledamot av Linköpings idrottsförbund.

2. Förbundsmötet

1 § Tidpunkt och kallelse

Förbundsmötet, som är Linköpings idrottsförbunds högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av mars månad på dag som styrelsen bestämmer.

Kungörelse om förbundsmötets genomförande ska tillkännages av styrelsen på förbundets officiella hemsida, eller liknande plattform, senast sex veckor innan mötet.

Kallelse till förbundsmötet jämte förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas föreningarna. Förslag om stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för Linköpings idrottsförbund ska utsändas tillsammans med kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för föreningarna senast en vecka före förbundsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas på förbundsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Förslag till ärende kan väckas av medlemsföreningarna, styrelsen eller enskild styrelseledamot.

3 § Sammansättning och beslutsmässighet

Förbundsmötet består av ombud för Linköpings idrottsförbunds medlemsföreningar.

Ombud ska fylla 18 år under mötesåret och får representera en förening. Ombud får inte vara ledamot av styrelsen för Linköpings idrottsförbund.

Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning, deltar i mötets beslut.

Medlemsförening får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud ska medföra fullmakt från sin förening. I fullmakten ska ombudets rätt att utöva rösträtt anges.

4 § Rösträtt

Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade ombud som infunnit sig och som har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Linköpings idrottsförbund.

Medlemsförening har en röst för varje påbörjat 300-tal medlemmar. Ingen förening har dock mer än fem (5) röster.

5 § Ärende vid förbundsmötet

Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Upprop och fullmaktsgranskning

3. Fastställande av föredragningslistan för mötet

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

5. Val av ordförande för mötet

6. Val av sekreterare för mötet

7. Val av två justeringsmän samt tillika rösträknare

8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

9. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret

10. Revisorernas berättelse

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

12. Behandling av förslag och/eller motioner som getts in i den ordning som anges i 2 kapitlet, 2 § samt av styrelsen avgivna förslag

13. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår

14. Fastställande av verksamhetsplan och budget

15. Val av ordförande för Linköpings idrottsförbund, tillika förbundsstyrelsens ordförande för en tid av ett (1) år

16. Val av ordinarie ledamöter för en tid av två (2) år samt eventuellt fyllnadsval på ett (1) år.

17. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning för en tid av två (2) år växelvis för revisorerna. Revisorssuppleanten väljs av en tid för ett (1) år.

18. Val av ordförande och två ledamöter till valberedningen för en tid av ett (1) år.

19. Mötets avslutning

Fråga av ekonomisk natur för endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.

6 § Valbarhet

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till förbundet ansluten förening.

Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant eller valberedare.

Arbetstagare hos Linköpings idrottsförbund får inte väljas till ledamot av styrelsen till valberedningen, till revisor eller revisorssuppleant.

7 § Extra förbundsmöte

Styrelsen får kalla till extra förbundsmöte.

Vidare är styrelsen skyldiga att kalla till extra förbundsmöte när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver eller när det begärs av minst tio (10) medlemsföreningar.

När styrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte ska den inom 21 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två (2) månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra förbundsmöte ska tillställas röstberättigade medlemsföreningar senast åtta (8) dagar före mötet.

8 § Beslut om omröstning

Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter votering. Med undantag för de i kapitel 1, 4 § och 11 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär sluten votering ska så ske.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det föreslag som biträds av ordförande för mötet om han är röstberättigad. Om så ej är fallet avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av förbundsmötet gäller från mötets avslutande om inget annat har beslutats.

3. Valberedning

1 § Sammansättning m.m.

Valberedningen ska senast 15 december tillfråga de vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

Senast 1 februari ska valberedningen meddela röstberättigade medlemsföreningar uppgiften på de som står i tur att avgå och namnen på de som avböjt återval.

Senast sju (7) dagar före förbundsmötet ska valberedningen skriftligen delge röstberättigade medlemsföreningar sitt förslag beträffande val enligt kapitel 2, 5 § punkterna 12-14 samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt föreslagits till valberedningen.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han eller hon i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollen överlämnas till styrelsen.

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet

Föreningar får senast den 15 februari till valberedningen avge förslag på personer för valet enligt kapitel 2, 5 § punkterna 12-14.

Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som ska förekomma enligt kapitel 2, 5 § punkterna 12-14. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att röstberättigat ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, ska försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

4. Revisorer och revision

1 § Revisorer och revision

Linköpings idrottsförbunds revisorer, av vilka minst en valts av förbundsmötet, ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en (1) månad före förbundsmötet och ska, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse, vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före förbundsmötet.

5. Styrelsen för Linköpings idrottsförbund

1 § Sammansättning

Styrelsen, som ska bestå av såväl män som kvinnor, består av ordförande samt 2-6 övriga ledamöter valda av förbundsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Sådan ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

En av förbundsmötet, enligt kapitel 1, 12 § utsedd hedersordförande eller hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2 § Åliggande

Styrelsen är Linköpings idrottsförbunds beslutande organ när förbundsmötet inte är samlat.

Styrelsen ska:

- bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut. Dessutom verka för idrottens utveckling samt företräda idrotten vid uppvaktningar och förhandlingar med organ, förvaltningar, nämnder och liknande inom Linköpings kommun.

- samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer Linköpings idrottsförbunds verksamhet.

- följa och stödja verksamheten för medlemsföreningarna.

- avge vederbörliga rapporter och yttranden.

- vara huvudman för Linköpings mästerskap i olika idrotter.

- handha och ansvara för Linköpings idrottsförbunds medel.

- bereda ärenden som ska föreläggas förbundsmötet.

- upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt verksamhetsplan med ekonomisk plan.

- besluta om utdelning av Linköpings idrottsförbunds utmärkelser.

- anställa Linköpings idrottsförbunds arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets kansli.

- föra protokoll och sörja för Linköpings idrottsförbunds bokföring.

- handlägga löpande ärenden i övrigt.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordförande finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning, mejlomröstning eller vid telefonsammanträde. Sådana beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

4 § Kommittéer och arbetsgrupper

Vid det konstituerande sammanträdet efter ordinarie förbundsmöte, tillsätter styrelsen erforderliga kommittéer, grupper och/eller utskott.

5 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till arbetsutskott (AU), kommitté eller annat organ som har tillsatts för särskild uppgift och som utses inom styrelsen. Så även på enskild styrelseledamot eller anställd.

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet underrätta styrelsen härom.

Beslut som fattas av delegerad ska kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen ska ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsemöte.

6. Föreningar

1 § Medlemskap i förbundet

Idrottsföreningar inom Linköpings kommun och som är anslutna till Riksidrottsförbundet, får efter skriftlig ansökan och genom beslut av styrelsen upptas som medlem i Linköpings idrottsförbund.

2 § Utträde samt uteslutning av förening

Medlemsförening som önskar utträda ur Linköpings idrottsförbund, ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter till förbundet bestämmer styrelsen om dessa ska betalas eller ej.

Medlemsförening som inte har betalat medlemsavgift under två (2) på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde ur Linköpings idrottsförbund. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.

Utan att anmälan om utträde föreligger får styrelsen utesluta medlemsförening om den, trots påminnelser, underlåter att följa vad som skrivs i Riksidrottsförbundets eller Linköpings idrottsförbunds stadgar.

Medlemsförening får också uteslutas om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av Linköpings idrottsförbund.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemsföreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna medlemsföreningen ska iaktta för överklagande av beslutet.

Beslut om uteslutning för överklagas hos RIN enligt reglerna i kapitel 15 i Riksidrottsförbundets stadgar.

3 § Åliggande

Medlemsförening är skyldig att erlägga medlemsavgift till Linköpings idrottsförbund.

Medlemsförening ska följa Linköpings idrottsförbunds stadgar.