Fokusområden

Fokusområden och målformuleringar

Eventgroup

Linköpings kommun har gett Visit Linköping & Co. i uppdrag att driva och uppnå "Eventstrategi för Linköping". För att kunna uppnå ett av delmålen har LIF blivit tillfrågad om att ha en representant med i Eventgroup.

Gruppmedlemmar: Borgmästaren, Samhällsbyggnadsdirektören, VD för Visit Linköping & Co, VD för LinköpingCity, Kultur- och fritidsdirektören, Ordförande i Linköpings hotellförening, VD för NuLink, Kommunikationsdirektören, Evenemangschefen för Visit Linköping & Co, styrelseledamot Linköpings Idrottsförbund -Idrottens Dag, Under 2016 genomföra Idrottens Dag i samband med Statsfesten. Målet är att få fler kommuninvårare att röra på sig.Föreningslivet får på detta sätt möjlighet att marknadsföra sin förening ex genom prova på aktiviteter och att rekrytera nya medlemmar till föreningarna.

Idrottspolitiska

Aktivt jobba för att få tillstånd fler hallar och andra ytor för föreningslivets idrottsverksamhet. Att vara med i utredningen av taxor & bidrag Öka kunskapen hos politikerna om vad föreningarna kan göra för samhället om föreningarna får nya och mer resurser Börja att titta över fördelningsprinciper, och inleda samtal om idrott hela livet

Integration

Idrotten är en möjlighet för nyanlända att snabbt integreras i samhället. Prova på verksamhet under veckorna 7 och 8. Ensamkommande Unga Ledare under sommaren 2016

Unga ledare

Linköpings Idrottsförbund driver tillsammans med Linköpings kommun satsningen Unga Ledare.

Utveckling

LIF ska undersöka behovet av att skapa en samsyn för ungdomsidrotten i Linköping.

Idrottsrådet

Ordförande Björn Wasell och Åsa Hjärtstrand deltar från LIF

Kallade till dessa möten är

- Politiker och tjänstemän från Kultur- och fritidsnämnden

- Politiker och tjänstemän från andra nämnder som har frågor på

dagordningen

- Andra som av dagordningens utformande är berörda.

Rådet träffas normalt 2 gånger per år.

Utveckling

Ansvarig inom LIF är Åsa Hjärtstrand

Inom detta område jobbar LIFs styrelse med olika frågor för att förbättra både det inre arbetet och ut mot våra medlemsföreningar. Besök hos föreningar planeras och genomföres i syfte att öka samarbetet.

Politiska gruppen

Ansvarig inom LIF är Bo Kindgren

Gruppen har till uppgift att:

  • Samverka med politiken inom kommunen

  • Bevakar civilsamhällets intressen

  • Rapportera löpande till styrelsen