Förtjänsttecken

Bestämmelser för Linköpings Idrottsförbunds förtjänstdiplom och förtjänstplakett

Förbundets förtjänstplakett förekommer i två valörer; guld och silver

Här hämtar du blankett för ansökan


Förtjänstplakett i guld

kan tilldelas person, som inom förbundets styrelse eller förening, sorterande under Linköpings Idrottsförbund, nedlagt ett nitiskt och framgångsrikt arbete under minst 15 år, varigenom idrotten och dess utbredning inom kretsen verksamt främjats.

För utdelande av förtjänstplaketten i guld fordras enhälligt beslut av förbundsstyrelsen. Utdelandet av förbundets förtjänstplakett i guld bör helst ske i samband med förbundets årsmöte.

Förtjänstplaketten i silver

kan tilldelas person, som inom förbundsstyrelsen eller förening, sorterande under Linköpings Idrottsförbund, nedlagt ett nitiskt och framgångsrikt arbete under minst 10 år, varigenom idrotten och dess utbredning inom kretsen verksamt främjats.

Förtjänstplaketten i silver kan även tilldelas person, som utan att fylla ovan nämnda villkor, genom värdefullt stöd åt idrotten, insatser som idrottsutövare eller annorlunda gjort sig särskilt förtjänt av förbundets tacksamhet.

För utdelande av förtjänstplaketten i silver fordras kvalificerad majoritet inom förbundsstyrelsen.

Förtjänstdiplom

kan tilldelas person, som inom förbundsstyrelsen eller förening, sorterar under Linköpings Idrottsförbund, nedlagt ett nitiskt och framgångsrikt arbete under minst 5 år, varigenom idrotten och dess utbredning inom kretsen verksamt främjats.

Förtjänstdiplom kan vidare tilldelas person, tillhörande förening sorterande under Linköpings Idrottsförbund, som under 10 år på ett framgångsrikt sätt utövat aktiv idrott.

Förtjänstdiplom kan vidare tilldelas organisation som nedlagt ett minst 10-årigt arbete för Linköpingsidrottens framgång eller på annat sätt verkat för förbundets syfte.

För förtjänstdiplomets utdelande fordras enhälligt beslut inom förbundets AU eller kvalificerad majoritet inom förbundsstyrelsen.

Utmärkelse av högre valör bör icke, såvida särskilda omständigheter ej föreligga, tilldelas person som icke tidigare erhållit förbundets utmärkelse av närmast lägre valör.

Utmärkelse av högre valör bör icke, såvida icke enhälligt styrelsebeslut så påkallar tilldelas person som inom den närmast föregående femårsperioden erhållit förbundets utmärkelse av närmast lägre valör. Förslag om utdelande av förbundets ovan nämnda utmärkelse skall göras på därför fastställt formulär, vilket noggrant ifyllt insändes till förbundsstyrelsen. Berättigade att ingiva förs lag är ledamöterna i Linköpings Idrottsförbunds styrelse, samt styrelse till förbundet ansluten förening.